Regulamin VII Iławskiego Półmaratonu
PDFDrukujEmail

VII Iławski Półmaraton LA RIVE

im. Antoniego Gierszewskiego

www.maraton-ilawa.pl 

Regulamin (ostatnia zmiana 08.08.2017)

 1.  I. Organizator
 2. Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji (www.sport-ilawa.pl)

 1.  II. Patronat
  1. Honorowy: Burmistrz Miasta Iławy
  2. Finansowy: Piotr Szostak – LA RIVE
  3. Piekarnia Typolska – „Ja Też Lubię Biegać!”

 1. III. Partnerzy
  1. Komenda Powiatowa Policji w Iławie
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Iławie
  3. Urząd Gminy w Iławie
  4. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Iława
  5. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie
  6. Zespół Szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie
  7. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
  8. Gimnazjum Samorządowe Nr 1 w Iławie
  9. Stowarzyszenie Szkoła Pływania „Orka” w Iławie
  10. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Iławie

 1.  IV. Termin i miejsce
  1.  9 września (sobota) 2017 r. – Bulwar im. Jana Pawła II – imprezy towarzyszące:
   1. biegi przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!” (zapisy patrz pkt. VIII ppkt. 3 regulaminu) – trasa biegu zlokalizowana w okolicach Galerii Jeziorak;
   2. marsz Nordic Walking (zapisy patrz pkt. VIII ppkt. 3 regulaminu) – otwarty marsz na dystansie ok. 2 500 m (ciąg pieszo-rowerowy wokół Małego Jezioraka).
   3.  10 września (niedziela) 2017 r. – ulice Iławy i okolic:

Bieg „Młody Maratończyk”

 1. start biegu (dystans ok. 2 500 m) – ok. godz. 11.10;
 2. trasa:

- start ul. Konstytucji 3-go Maja (na moście);

- przebieg trasy: ul. Konstytucji 3-go Maja, RONDO ul. Konstytucji 3-go Maja/ul. Niepodległości/ul. Narutowicza/ul. Dąbrowskiego, ul. Niepodległości (nawrót na wysokości ul. Kościelnej), RONDO ul. Niepodległości/ul. Narutowicza/ul. Dąbrowskiego/ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Konstytucji 3-go Maja, ciąg pieszo-rowerowy wokół Małego Jezioraka (wbieg na wysokości przejścia dla pieszych przed RONDO ul. Konstytucji 3-go Maja/ul. Sienkiewicza/ul. Biskupska, następnie w kierunku Hotelu Stary Tartak, wzdłuż ul. Mickiewicza);

- meta: Bulwar Jana Pawła II (okolice Hali Sportowo-Widowiskowej).

Bieg Główny – VII Iławski Półmaraton LA RIVE

 1. start biegu dystans 21 097 km, trasa z atestem PZLA) – godz. 11.00;
 2. trasa:

- start ul. Konstytucji 3-go Maja (na moście);

- przebieg trasy (nawierzchnia polbrukowa i asfaltowa): wiedzie ulicami według oznaczeń na mapie biegu i stanowi zamkniętą pętlę (ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Dąbrowskiego w kierunku miejscowości Kamień Duży, Tynwałd, Jażdżówki, Szałkowo, ul. Lipowy Dwór, ul. Wańkowicza, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż brzegu Jeziora Jeziorak do ul. Dąbrowskiego, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Dąbrowskiego, ul. Konstytucji 3-go Maja, Bulwar im. Jana Pawła II);

      - meta: Bulwar im. Jana Pawła II (okolice Hali Sportowo-Widowiskowej);      

   - bieg odbędzie się przy ruchu kołowym zamkniętym (mapka z trasą biegu stanowi załącznik do regulaminu);trasa tworzy pętlę z oznaczeniami co 1 km, punkty kontrolne pomiaru czasu zainstalowane na trasie;  na trasie znajdować się będą 3 punkty z napojami (6 km, 12 km, 18 km);  

    - poza elektronicznym pomiarem czasu organizator zabezpiecza licencjonowaną obsadę sędziowską PZLA na trasie i na mecie biegu;

    - limit czasu: 3 godziny;

   - zawodnicy, którzy w wyznaczonym limicie, tj. do godz. 14.00, nie ukończą biegu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

 1. V. Biuro zawodów
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się w pobliżu linii mety: Hala Sportowo - Widowiskowa przy ul. Niepodległości 11b  
  2. Dyrektor biegu: Paweł Hofman (tel. 605 456 332).
  3. Wydawanie numerów startowych i pakietów w godzinach otwarcia biura zawodów.
  4.  Biuro zawodów będzie czynne:
   1. 9 września (sobota) 2017 r.: godz. 8.00 – 9.30 (biegi przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!”) oraz godz. 16.00 – 20.00 (bieg główny oraz bieg „Młody Maratończyk”);
   2. 10 września (niedziela) 2017 r.: godz. 8.00 – 10.00 (bieg główny oraz bieg „Młody Maratończyk”).

 1. VI. Program zawodów
  1. 9 września (sobota) 2017 r.:
   1. godz. 10.00 – start biegu przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!”;
   godz. 12.00 – start marszu Nordic Walking.

 1. 10 września (niedziela) 2017 r.:
  1. godz. 11.00 – start biegu głównego;
  2. ok godz. 11:10 - start biegu "Młody Maratończyk";
  1. godz. 14.00 – zamknięcie linii mety biegu głównego;
  2. ok pół godziny po minięciu linii mety przez ostatnich zawodników zarówno w biegu "Młody Maratończyk", jak i w biegu głównym - dekoracje i wręczenie nagród;
   od godz. 13.00 – wydawanie w okolicach linii mety posiłków regeneracyjnych dla kończących bieg główny i bieg „Młody Maratończyk”.

 1. VII. Uczestnictwo
  1. W VII Iławskim Półmaratonie LA RIVE udział mogą wziąć osoby, które mają ukończone 16 lat.
  2. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
  3. Formularz zgłoszeniowy do zawodów będzie dostępny na stronie biegu: www.maraton-ilawa.pl 
  4. Wszyscy uczestnicy biegu głównego i biegu „Młody Maratończyk” muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów na podstawie dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej (w przypadku osób niepełnoletnich - legitymacji) oraz po okazaniu i pozostawieniu zgody rodziców (opiekunów prawnych).
  5. Weryfikacji podlegają również uczestnicy pozostałych imprez towarzyszących (bieg przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!”, marsz Nordic Walking) – nie później jednak, niż 30 min. przed startem danej imprezy (podczas weryfikacji uczestnicy zobowiązani są do okazania i pozostawienia zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w imprezie oraz pobierają kartki startowe).
  6. W biurze zawodów uczestnicy biegu głównego i biegu „Młody Maratończyk” otrzymają pakiet startowy.
  7. Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu podczas wydawania pakietu startowego.
  8. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania z przyczyn od organizatora niezależnych.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i do jego przestrzegania.

 1. VIII. Zgłoszenia

Uwaga: system zgłoszeń czynny będzie od 2 kwietnia 2017 r. od godz. 0.00 do 27 sierpnia 2017 r. do godz. 24.00.

 1. Zgłoszenia do VII Iławskiego Półmaratonu (dot. biegu głównego i biegu „Młody Maratończyk”) przyjmowane będą do dnia 27 sierpnia 2017 r. wyłącznie poprzez system elektroniczny.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie biegu www.maraton-ilawa.pl 
 3. Zgłoszenia do imprez towarzyszących (dot. biegu przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!” i marszu Nordic Walking) poprzez system elektroniczny przyjmowane będą do 27 sierpnia 2017 r. do godz. 24.00 (system dostępny na stronie www.maraton-ilawa.pl)
 4. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
 5. Uczestnicy biegu przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!”, którzy nie dokonali zgłoszenia w systemie elektronicznym, zgłaszają chęć udziału w biegu najpóźniej 30 min. przed biegiem w wyznaczonym miejscu (wymaga zgoda rodzica/opiekuna prawnego). 
 6. Miejsce w biegu głównym może być odstąpione osobie wskazanej przez zalogowanego uczestnika za zgodą organizatora.

 1. IX. Opłaty
  1. Każdy uczestnik VII Iławskiego Półmaratonu (dot. uczestników biegu głównego i biegu „Młody Maratończyk”) ponosi koszty opłaty startowej w wysokościach: 50 zł – bieg główny, oraz 5 zł – bieg „Młody Maratończyk”.
  2. Opłata startowa wnoszona w biurze zawodów i po zamknięciu systemu zgłoszeń wynosi 65 zł
  3. Opłata startowa w biegu :Młody Maratończyk" wnoszona w biurze zawodów i po zamknięciu systemu zgłoszeń wynosi 8 zł
  4. Uczestnicy biegu przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!” oraz marszu Nordic Walking nie ponoszą opłaty startowej.
  5. Opłatę startową należy wpłacić na konto:

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

Bank Millenium S.A. O/Iława

95 1160 2202 0000 0000 4277 4154

z dopiskiem „VII Iławski Półmaraton”

+ nazwisko i imię uczestnika

 1. Potwierdzeniem wniesienia opłaty jest pojawienie się odpowiedniej informacji w systemie zgłoszeniowym, dostępnym na stronie www.maraton-ilawa.pl 
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 1. X. Klasyfikacja
Podczas VII Iławskiego Półmaratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje (dot. biegu głównego):
 1. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
 2. klasyfikacja kobiet i mężczyzn 16-29 lat,
 3. klasyfikacja kobiet i mężczyzn 30-39 lat,
 4. klasyfikacja kobiet i mężczyzn 40-49 lat,
 5. klasyfikacja kobiet i mężczyzn 50-59 lat,
 6. klasyfikacja kobiet i mężczyzn 60-69 lat lat,
 7. klasyfikacja mężczyzn 70 lat i więcej,
 8. klasyfikacja kobiet i mężczyzn w kategorii „Najlepszy zawodnik/zawodniczka z Iławy”.

 1. XI. Nagrody
  1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą VII Iławski Półmaraton LA RIVE (dot. biegu głównego i biegu „Młody Maratończyk”) w wyznaczonym limicie czasowym, otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
  2. Organizator przewiduje dodatkowo następujące nagrody:
   1. puchary za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn;
   2. nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-X w kategorii kobiet i mężczyzn w klasyfikacji generalnej VII Iławskiego Półmaratonu LA RIVE, dodatkowo puchary w klasyfikacji generalnej I-III (organizator zastrzega sobie prawo zamiany nagród rzeczowych na finansowe w klasyfikacji generalnej I-III);
   3. nagrody nie dublują się (zawodnik/zawodniczka nagrodzony/nagrodzona za miejsce w klasyfikacji generalnej I-III, traci prawo do nagrody w klasyfikacji wiekowej i dodatkowej nagrody finansowej w kategorii rocznikowej);
   4. organizator zapewnia nagrody rzeczowe i puchary za zajęcie miejsc I-III w biegu „Młody Maratończyk” z podziałem na kategorie K + M (dzieci starsze SP, młodzik, junior młodszy, junior) oraz medale i upominki w biegach przedszkolaków i szkół podstawowych I-III "Ja Też Lubię Biegać!";
   5. organizator zapewnia sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród;
   6. organizator nagrodzi finansowo wszystkich zwycięzców (K + M) w każdym roczniku (dot. biegu głównego).

 1. XII. Postanowienia końcowe
  1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane za przodu koszulki.
  2. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego.
  3. Protesty i uwagi dotyczące biegu należy składać w formie pisemnej w biurze zawodów.
  4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
  5. VII Iławski Półmaraton LA RIVE jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika/zawodniczki w czasie biegu wymaga osobne polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika/uczestniczkę.
  6. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
  7. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Iława, 2017 r.                                                                           Organizator

Z ostatniej chwili

VII Iławski Półmaraton odbędzie się 

10 września 2017 r.

Linki

Zespół Szkól im. S. Żeromskiego w Iławie 

Nordic Walking Portal Społecznościowy 

Stow. Szkoła Pływania "ORKA" w Iławie  
 

Polskie Stowarzyszenie Biegów           

 

Polska Biega                                            

 

nastadiony.pl                                   

 

 

 

wbiegu24.pl                                            

  

wo24.pl                                                                                           

Partnerzy serwisu

LARIVE

 

 

 

LouPrelogo

 

PROBAR_log

logo-ICK

PROLUBE

 

kaper_log

 

 LOGO_SB

 

 

 

treningbiegacza1.jpg

  


logo_OSHEE